Belügyminiszter

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdetett a

Szegedi Alsóvárosi Általános Iskola

intézményvezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

 

Az intézmény intézményvezetői beosztásra kiírt pályázatára három pályázat érkezett:

Szegedi Alsóvárosi Általános Iskola_Engi Ildikó Mária_Vezetői program, helyzetelemzés.pdf

Szegedi Alsóvárosi Általános Iskola_Tichy-Rácsné Bodré Ágnes_Vezetői program, helyzetelemzés.pdf

Szegedi Alsóvárosi Általános Iskola_Váradi Gáborné_Vezetői program, helyzetelemzés.pdf

Belügyminiszter

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Szegedi Alsóvárosi Általános Iskola

intézményvezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony        

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2023. január 21. - 2027. augusztus 15-ig szól.

A munkavégzés helye:

Csongrád megye, 6725 Szeged, Dobó utca 42.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A köznevelési intézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a fenntartó által rendelkezésre bocsátott eszközök tőle elvárható gondossággal való kezelése, a munkáltatói jogok gyakorlása, intézmény képviselete és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály nem utal más hatáskörébe.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013 (VIII.30.) Korm. rendelet az irányadók.                   

Pályázati feltételek:

 •       Főiskola, /egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 33/C. §-ában foglaltakat is figyelembe véve,
 •       pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség
 •       legalább négy év pedagógus-munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat
 •       cselekvőképesség
 •       büntetlen előélet és annak igazolása, hogy a közalkalmazott nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt
 •       a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes munkaidőre szóló alkalmazás

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 •       az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléseket
 •       az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmányok másolata
 •       pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség meglétét igazoló oklevél másolata
 •       a pályázó legalább négy év pedagógus-munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlatát igazoló, munkáltató által kiállított dokumentum (munkáltatói igazolás munkakör, illetve óraadó esetén az ellátott szakos tanári feladatok feltüntetésével)
 •       90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet és annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt
 •       a pályázó szakmai önéletrajza
 •       a pályázó aláírt eredeti nyilatkozata arról, hogy hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához (harmadik személlyel közléséhez)
 •       a pályázó aláírt eredeti nyilatkozata arról, hogy hozzájárul személyes adatainak a pályázattal kapcsolatos kezeléséhez, továbbításához
 •       a pályázó aláírt eredeti nyilatkozata annak tudomásulvételéről, hogy sikeres pályázat esetén a megbízási jogkör gyakorlója által elektronikusan aláírt intézményvezetői megbízási okmány, illetve kinevezési dokumentum munkáltató általi kézbesítése elektronikus úton történik részére, és ehhez rendelkezik a biztonságos kézbesítési szolgáltatásra alkalmas tárhellyel (Ügyfélkapuval), vagy legkésőbb a pályázat elbírálásáig ilyen hozzáférést létesít.
 •       Hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2023. január 21. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. november 2.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Hegyi Emese nyújt, a 62/795-233 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 •       Postai úton, a pályázatnak a Belügyminiszter címére történő megküldésével (Szegedi Tankerületi Központ - 6726 Szeged, Bal fasor 17-21. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/62/HR/4183-1/2022 , valamint a beosztás megnevezését: Szegedi Alsóvárosi Általános Iskola - intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatról a köznevelésért felelős miniszter dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2023. január 16.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 •       intézmény honlapja - 2022. október 3.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (kettő lefűzött, bekötött és egy fűzés nélküli példányban), zárt borítékban kérjük megküldeni a Szegedi Tankerületi Központ címére. A borítékra írják rá "PÁLYÁZAT- Szegedi Alsóvárosi Általános Iskola intézményvezetői beosztására".

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2022. október 3.

A pályázati kiírás közzétevője a Miniszterelnöki Kormányiroda. A pályázati kiírás a munkáltató által a Miniszterelnöki Kormányiroda részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

Határtalanul pályázat --> HATÁRON TÚL... - Egy erdélyi kirándulás útinaplója

Erdélyi fotók:

 

 

 

Tisztelt Szülő!

 

Tájékoztatom, hogy az iskolánkban Hit- és erkölcstan oktatást végző egyházak az alábbiak:
 

Magyar Katolikus Egyház, 

Magyarországi Református Egyház, 

Magyarországi Baptista Egyház,

Hit Gyülekezete

Magyarországi Metodista Egyház

Hetednapi Adventista Egyház

 

Kérem az oktatással kapcsolatos kérdéseivel az egyházak képviselőit keresse fel!

 

 Tibai József

intézményvezető

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Kedve Érdeklődők!

Szeretettel várjuk a hozzánk készülő leendő kis elsősöket!

Kérjük, tekintsék meg bemutatkozó videónkat!

Keressenek bennünket bizalommal, hogy segíteni tudjuk Önöket az iskolaválasztás nehéz kérdéseinek megválaszolásában!
(Időpont egyeztetés után személyesen is kereshetnek minket.)

Elérhetőségeink a bemutatkozó videó végén találhatóak.

A leendő elsős tanító nénik: Laczi Ágnes és Török Eszter 

Az iskola neve:

SZEGEDI ALSÓVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA

Az intézmény oktatási azonosítója:

029642

Az iskola címe:

6725  Szeged, Dobó u. 42.

Fenntartó és működtető:

Szegedi Tankerületi Központ (6726 Szeged, Bal fasor 17-21. tel.: 62/795-242)

http://kk.gov.hu/szeged

E-mail: szeged@kk.gov.hu

Intézményvezető:

Tibai József

email: igazgato@alsovarosiiskolaszeged.hu

Intézményvezető-helyettes:

Dányi Ágnes

Feketéné Kőkuti Ildikó

telefon: 06/62/442-440

fax: 06/62/442-328

email: alsovarosi@alsovarosiiskolaszeged.hu

honlap: www.alsovarosiiskolaszeged.hu

alapítvány: Alsóvárosi Általános Iskola Alapítvány (adószám: 18456808-1-06)

elektronikus napló: klik029642001.e-kreta.hu

 

                                                

Felugrás
Template by JoomlaShine